Welcome to SP!  -

Kalahoo Climber's Log

Sort By:


[ Sign the Climber's Log ]
Viewing: 1-3 of 3    

kunlunVery steep...  Sucess!
Date Climbed: Oct 11, 2013

kunlun

A very steep ascent.
Posted Nov 20, 2015 8:06 pm

farazhello from Iran  Sucess!
Date Climbed: Dec 1, 2007

faraz

ÓáÇã ãä ÇÒ ÏیÏä Ú˜ÓåÇی ÔãÇ ÈÓیÇÑ áÐÊ ÈÑÏã. ÔãÇ ÈÑäÇãåÇی ÒیÇÏی ÇäÌÇã
ÏÇÏå ÇیÏ ÎÑÓäÏ ÎæÇåã ÔÏ ˜å ÈÊæÇäã ÈÇ ÔãÇ ÊãÇÓ ÏÇÔÊå ÈÇÔã. ÎÏÇ ÍÇÞ٠ǘÈÑ áæÆیÇä
Posted Nov 30, 2007 3:02 am

naderRoute Climbed: From Takhte Rostam Peak Date Climbed: June 26, 2004  Sucess!

nader

The last peak we climbed after 7 days in the Takhte Soleyman massif. The next day we descended via the Kaljaran Valley. Was hoping to see the Caspian Sea but clouds obstructed the view. The fog filled valleys were quite dramatic however.
Posted Aug 16, 2004 3:09 pm

Viewing: 1-3 of 3    
[ Return to 'Kalahoo' main page ]