1 - Sokolov, 2003; 2 -...

1 - Sokolov, 2003; 2 -...

1 - Sokolov, 2003; 2 - Zhuravlev, 1990; 3 - Abalakov, 1956; 4 - Merdzmarashvili, 1961

foto: Sokolov/Khristenko
alex schwarzkopf
on Mar 6, 2004 10:27 am
Image ID: 44256

Comments

No comments posted yet.