Boljska Greda from Dobri Do valley

Boljska Greda (2091 m) from Dobri Do valley, DURMITOR range, Montenegro.

Photo: Vlado Vujisić

Comments

No comments posted yet.