Dry Lake (Pah Rah) Petroglyphs
Route

Dry Lake (Pah Rah) Petroglyphs map and elevation profile

Elevation Data