Il Breithorn (4165 m), dal Breithornpas (3831 m)

Il Breithorn (4165 m), dal Breithornpas (3831 m)

Comments

No comments posted yet.