IRAN CAVES(by province)

IRAN CAVES(by province)

Page Type Page Type: List
Sign the Climber's Log

Mazandaran

Comming out of water
Sichkhani 1
Khorshid Cave
Espahbod Khorshid/Eliyas Tangeh/Anjil oscul/Bambameh/Berar/Khorait/Daniyal/Dehchal/Zangian/
Siyahdasht/Shabpar-e-chal/Alitappeh/Hutu/Kabudabai/Kamarnband/Komishan/Gargarluka/Esk/Yaghi oscul/Yaghilooka

East Azarbaijan

Aghbulaf/Eskandar/Dogijan/Shirkohan/Ghadamgah/Ghuiunlar/Chakhmakhlar/
Kabutar(Hamboeel)

West Azarbaijan

Eshbutan/Bardehbur/Bardehguran/Bornik(teh great)/Bornik(the small)/Bibikand/Takht-e-ghara/Tamtaman/Tamtameh/
Hayat darya/Darya/Daryas/Rakad/Rafteh/Sahoulan/Shuran/Alisheikh/Farhad/Fagharagh/
Gharniuarugh/Gharieh ghalechi/Ghalatasian/GHaleshah/Mamghuchagh/Makrighoran/Mirdavud/
Kargi/Kanirash/KAhriz/Kulabad/Yarimghiyeh

Ardebil

Aznaw/Anar/Bin-e-lar/Haftkhaneh/Yakhakan

Esfahan

Arazeh/Afghan/Afus/Babajaber/Khas-e-tarash/Dameh/Dengazlu/Shahshekar/Shahghandab/Fereidoun/Ghahreman/
Niyasar/Parian/Parihol/Palang/pudeh/Pirhashtad/Kabutari/Kalherud/
Kuhsukhteh/Kukulu/Kaikhosro/Gukan/Yakh

Ilam

Enfejari/Anushiravan/Tey-e-ge/Khoffash/Zingan/Telesm/Ghalapigeh/Malek/Mazhareh/chelsotun/
Kabutarlan/Konatarikeh/Kulkani

Boushehr

Chell-e-khaneh/Namakaar

Tehran

Ablahun/Arzjang/Esbul/Alhuchin/Eivan/Inhun/Badamestan/Bozj/Bornik/
Jaru/Jazinan/Jafargholi/Juldareh/KHolizar/Khamireh/donbelid/Dehdar/
Khodkavand/Dosher/Dizan/Rostamdozd/Rudafshan/Rayzamin/Raykaftar/
Zalengah/Zalang/Zendan-e-afghan/Salekdar/Sorbi/Sirachal/Ghal-e-arzhang/
Ghl-e-dokhtar/Lalun/
Lohran/Morghband/Nesaoliya/Haranj/Hmelun/Hiv/Vasvar/Vashteh/Viran/
Parachan/Palang/Panjali/Chahhamzeh/Chahzanjir/Kash/Kolkhosan/Karaoskul/
Kal-e-sang/Keighobad/Gat-e-deh/Gorab/Yakhmorad

South Khorasan

Ejhdeha/Borjkooh/Bozmordeh/Tejerg/Jujeh/Khunik/Dustabad/Divvarzagh/

Farsan/Fas/Laki spiur/Malek/Polkhair/Chenesht/Chehelshah

Khorasan Razavi

Atashgah/Agholsukhteh/Baghcheh/Bezangan/Boloor/Band-e-bibi/Bimarab/Dezak/Ghobad/Mozduran/Mazangan/Moghan/Pardehrostam/Kardeh

North KHorasan

Armadloo/Osatad/Bidak/Khazinehrah/Soleyman/Ghal-e-kafer/Hanameh/Pustinduz/Piri/Konehgarm/Ganjkooh/Bijet

Khouzestan

Pideh

Zanjan

Hajkandi/Kharmanehsar/Zarinrud/Shakin/Katal-e-khor/Geljik

Semnan

Band-e-maahar/Tarun/Khij/Darband/Shukhtehkooh/Sharband/Molhedu/Narevan/Pirnama/Chahghandi

Sistan va Baluchestan

Rubah/Ladiz/Multan/Haftadmolla/Kazur/Koohbirak/Govatamak/Darpeten

Fars

Balzar/Tadvan/Buf/Tang-e-boragh/Zakaria/Shapour/Zahhak/Taghsiyah/Alivaliollah/Mozaffarsahlak/
Pariyaghi/Kangohar/Gabr

Ghazvin

Abishoor 1
aghghaya/Sefidab/Soltanbolagh/Shmakelayeh/Abbasabad/Ghal-e-kord/Vali-Yakhiangul

Lorestan

Arjeneh/Botkhaneh/Tamandar/Dusheh/Samsa/Aliabad/Ghajeh/Ghomri/Mirmalas/
Vaghtsaat/Pasangar/Vizanhar/Kolmakoreh/Konji/Kugan/Yafteh

Markazi

Azadkhan/asili/Aghdash/Amjak/babagorgor/Baghmorad/Baladamdam/
Zalfabad/Robat/Surakhgav/Sijan/Shahbolbol/Alikhorandeh/Taghracheh/
shoghaldareh/Einhoo/Mianlanoon/Hastijan/Handaj/Hizaj/Verd/Vefz/
Chalnakhjir/Kahak/Koohsaveh/Koohgereh/Gavkhor/Givehkash/Yekehdamdam

Hormozgan

Khers/Daneshju/Namakdan/

Hamedan

Alisadr Cave
Azad/Asleh/Bagiljeh/Tashhid/darrehbid/darehfarakh/Dudza/Sarab/
Subashi/Shahrestaneh/Aliabad/Alisard/Ghajarab/Ghalehjugh/Nanj/
Hamehkasi/Kamasiyab/Kasb/Kandalan/Kuhtakht/Kohsardeh/Kavkhaneh/Garmak/

Chaharmahal va Bakhtiyari

Ardal/Sarab-e-babahaidar

Kordestan

Karaftoo Entrance
Oorieh/Bashghalagh/divzendan/Shooy/Salavatabad/Farhadtarash/Ghalujeh/
Karaftoo/Kalehkan

Kerman

Ayyub/Torang/Jefriz/Jovaran/Davaran/Delfard/Dehbekri/Shabpareh/
Shoeib/Chahdarya/Cheshmehsabz

Kermanshah

Parau5
Abza/Taylehno/Doeshkeft/Rotail/Ziloo/Shekarchian/GHabeh/Shuriqaleh/
Maraftab/Martarik/Marhaji/Marhamam/Markhesht/Mardodar/Marsoleyman/
Markhar/Varvasi/Vazmeh/Parau/Konakaftar/Kavat/Kolian

Kohkiluyeh va Boyrahmad

Eshkeft-e-davudi/Eshkeft-e-doghiri/Abkenari/Tajli/Khee/Shahbahram/Nezel/Mes/Nol/Ninah/Pirzan/Kabutar

Golestan

Lanjrud/Kiaram

Gilan

Espahbodan/Buzkhaneh/Darband/shahab/Dorfak/Darinkash/VadarAbrkuh/Otaghsefid/Eshkeft-e-haftad/Eshkeft-e-yazdan/Aela/Badmasum/Bojneh/
Jen/Jahannam/Khanehkhoda/Khakestar/Khodayee/Darehardashk/darehzanjir/
Doghar/Div/Zaru/Zomorrod/Sikhoran/div/Ghuri/Farashah-e-eslamieh/
Alichangari/Makhuf/Masjed/moghestan/Nabati/Hamaneh/Hashtad/Hohoveh/
Hatza/Pahlavan/Chellekhaneh/Chrtaghi/Chekva ala/Kaftar/Kaftar/Kurosh/Golaghda/Yakh/Abishoor

Yazd

Abrkuh/Eshkef-e-haftad/Otaghsefid/Eshkeft-e-yazdan/Aela/BAdmasum/Bojneh/
Jen/Jahannam/Khanehkhoda/Khakestar/Khodayee/Darehardashk/Darehzanjir/
Doghar/Div/Zaru/Zomorrod/Sefidkuh/Sikhorankhormiz/Alichangari/Ghuri
/Farashah eslamieh/Makhuf/Masjed/Moghestan/Nabaty/Hamanhe
/Hatza/Hashtad/Hoho/Pahlavan/Chellehkhanah/Chartaghi/Chek va ala/Haftad/Kaftar/Kourosh/Golaghda/Yakh

Geography