Kluchevskaya from the summit...

Kluchevskaya from the summit of the neighboring volcano Krestovskij

Comments

No comments posted yet.