Muntpitschen (3162m), Piz Sesvenna (3204m), Piz Plazer (3104m)

Muntpitschen (3162m), Piz Sesvenna (3204m), Piz Plazer (3104m) as seen from Fuorcla Sesvenna. Sept 20th 2008

Comments

No comments posted yet.