Pueblo Bonito

at Chaco canyon, NM
Photo taken from Pueblo Bonito Overlook.

Comments

No comments posted yet.