Turquoise Mountain

Opuntia basilarius on Turquoise Mountain.

Comments

No comments posted yet.