890418-1

890418-1

باورم نميشه بعد از حدود 3 ساعت فاصله گرفتن از تهران گرم دود آلود به اين نقطه در ارتفاعات البرز برسم كه طاقت 1 دقيقه دست زير اين اب گرفتن نداشته باشم جاي همه دوستان خالي
yeganlo
on Jul 29, 2010 2:00 am
Image ID: 642932

Comments

No comments posted yet.