From near Saddle with Shamzar

June 22, 2007
(Left & near) Basham Sardi 3935 m, (right & far) Veravasht 4030 m
From near the saddle with Shamzar Peak

Comments

No comments posted yet.