Volcanoes of Klyuchevskaya range

Volcanoes levitating above the cloudcover (looking NE from Tolbachik ridge). Left to right: Ushkovsky, Krestovsky, Sredny, Klyuchevskoy (4850m) and Kamen.

Comments

No comments posted yet.