Crevasses on Krestovsky volcano

Negotiating crevasses en route to Krestovsky.

Comments

No comments posted yet.