Kalahoo Climber's Log

Viewing: 1-3 of 3
kunlun

kunlun - Nov 20, 2015 8:06 pm Date Climbed: Oct 11, 2013

Very steep...  Sucess!

A very steep ascent.

faraz

faraz - Nov 30, 2007 3:02 am Date Climbed: Dec 1, 2007

hello from Iran  Sucess!

ÓáÇã ãä ÇÒ ÏیÏä Ú˜ÓåÇی ÔãÇ ÈÓیÇÑ áÐÊ ÈÑÏã. ÔãÇ ÈÑäÇãåÇی ÒیÇÏی ÇäÌÇã
ÏÇÏå ÇیÏ ÎÑÓäÏ ÎæÇåã ÔÏ ˜å ÈÊæÇäã ÈÇ ÔãÇ ÊãÇÓ ÏÇÔÊå ÈÇÔã. ÎÏÇ ÍÇÞ٠ǘÈÑ áæÆیÇä

nader

nader - Aug 16, 2004 3:09 pm

Route Climbed: From Takhte Rostam Peak Date Climbed: June 26, 2004  Sucess!

The last peak we climbed after 7 days in the Takhte Soleyman massif. The next day we descended via the Kaljaran Valley. Was hoping to see the Caspian Sea but clouds obstructed the view. The fog filled valleys were quite dramatic however.

Viewing: 1-3 of 3
Return to 'Kalahoo' main page