Klyuchevskaya, 4835m (15,863ft) from alpine at 1000m (3200ft). It’s only 7000 years old.

Klyuchevskaya, 4835m (15,863ft) from alpine at 1000m (3200ft). It’s only 7000 years old.

Comments

No comments posted yet.