Klyuchevskaya before Chris’s second attempt. Volcanic fumaroles cap the summit.

Klyuchevskaya before Chris’s second attempt. Volcanic fumaroles cap the summit.

Comments

No comments posted yet.