Klyuchevskaya Sopka volcano, Kamchatka, Russia

Klyuchevskaya Sopka volcano, Kamchatka, Russia

Comments

No comments posted yet.